Quick scan intensivering natuurmaatregelen

24-04-2020 | Rapport

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een quick scan gemaakt van de potentiele effecten van een extra beleidspakket van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ter waarde van € 300 miljoen per jaar tot en met 2030. De extra investeringen lijken een goede stap om de natuurkwaliteit te verbeteren. Het pakket kan daarmee bijdragen aan het door de Raad van State nodig geachte ‘geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden daadwerkelijk te bereiken’.

Natuurherstel in de Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen
Natuurherstel in de Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen

De investering en de daarbij behorende maatregelen zijn gericht op  aanvullend beheer, herstelmaatregelen, hydrologische maatregelen, inrichting van gebieden, zonering en ruimtelijke inbedding van natuurgebieden in het omliggende landschap en versnellen van de uitbreiding van het natuur areaal.

PBL heeft deze  notitie opgesteld  op verzoek van de directie Natuur van het ministerie van LNV, in de rol van kennisleverancier aan tafel. De notitie geeft een eerste indicatie van de potentiele effecten en schetst de achtergronden bij de analyse. Het PBL-oordeel is gebaseerd op berekeningen met het model MetaNatuurplanner,  dat de verbetering in condities voor soorten van de Vogel- en habitatrichtlijn  in beeld brengt.

Op verzoek van het kabinet heeft het PBL - in samenwerking met RIVM, TNO en CE-Delft - ook ingeschat wat de te verwachten effecten zijn van een set potentiële maatregelen om stikstof te reduceren. Zie hiervoor :