Sectordoelen voor niet-ETS-broeikasgasemissies in 2030

Nederland staat een EU-verplichting te wachten voor de broeikasgasemissies in 2030 die niet onder het Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Waarschijnlijk zal dit weinig extra inspanningen vergen bovenop het al vaststaande beleid. Maar willen we voortvarend afkoersen op een vermindering met 80-95% in 2050, dan passen scherpere of aanvullende doelen in 2030 beter.

EU-doel geen garantie voor succesvolle transitie

De verplichting voor Nederland in 2030 komt waarschijnlijk tussen de 33 en 40% te liggen. Het gaat daarbij om emissies van verkeer en vervoer, gebouwde omgeving, landbouw en kleine bedrijven. Voor verkeer en vervoer is in het Energieakkoord al een ambitieus doel van 25 Megaton in 2030 afgesproken als tussendoel naar een vernieuwd systeem in 2050. Het is niet ondenkbaar dat met het halen van dit verkeersdoel in 2030 ook aan de EU-verplichting kan worden voldaan. Voor de overige sectoren zou er dan geen extra beleid nodig zijn.

Inzet op innovatieve opties

De gewenste transitie naar een CO2-arme economie vergt echter in alle sectoren een tijdige inzet op de innovatieve opties. Dit rapport beschrijft de verschillende varianten om tot sectordoelen voor 2030 te komen. Deze dienen om enerzijds aan een EU-verplichting te voldoen en anderzijds om de ambitie voor 2050 voortvarend te realiseren.

Auteurs

Jan Ros en Bert Daniƫls

Kenmerken

Publicatietitel
Sectordoelen voor niet-ETS-broeikasgasemissies in 2030
Publicatiedatum
4 juni 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1746