Topsectoren en vergroening: een verkenning van groene ambities

Kan het topsectorenbeleid groener? Het denken hierover is in beweging, binnen én buiten het PBL. Het thema is urgent: in verschillende topsectoren is de milieudruk hoog tot zeer hoog. Met een breed ingestoken inventarisatie van milieu-ambities in de topsectoren bouwt PBL voort op eerder onderzoek naar de topsector Energie.

Een groener topsectorenbeleid: de opties verkennen

De overheid heeft 9 sectoren aangemerkt als topsector: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Deze sectoren zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Het topsectorenbeleid is de belangrijkste pijler van het Nederlandse innovatiebeleid, met internationale concurrentiekracht en werkgelegenheid als kerndoelstellingen. Met het topsectorenbeleid, als onderdeel van het bedrijvenbeleid, wil het kabinet eraan bijdragen dat de verdiencapaciteit van deze sectoren wordt veiliggesteld voor de toekomst.

De overheid heeft nadrukkelijk de ambitie om de topsectoren goed te laten aansluiten bij maatschappelijke opgaven, zoals vergroening. Vanuit de agenda van groene groei ligt het dan ook voor de hand om synergiën te zoeken. Dit betekent: wegen bewandelen om onderzoek, innovatie, economie en milieu zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Innovatiebeleid en milieubeleid verbinden

Tegen deze achtergrond heeft PBL aan TNO de opdracht gegeven om te verkennen op welke manier de 9 topsectoren zich op dit moment richten op vergroening van de economie. Voor alle Kennis- en Innovatie Agenda’s en onderliggende roadmaps zijn de ambities voor milieuverbetering systematisch in kaart gebracht. Ook is TNO gevraagd om opties voor een meer groene sturing te benoemen. Aan welke knoppen kunnen politici en beleidsmakers draaien als zij ervoor kiezen om topsectoren- en milieubeleid sterker met elkaar te verbinden?

Met deze inventarisatie van milieu-ambities in topsectoren bouwt PBL voort op eerder onderzoek naar de topsector Energie. Verdiepend onderzoek naar de topsector Agri & Food loopt nog.

Auteurs

Jurgen Ganzevles

Kenmerken

Publicatietitel
Topsectoren en vergroening: een verkenning van groene ambities
Publicatiedatum
10 november 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2645