Verstedelijking in Balans

In de Balans van de Leefomgeving geeft het PBL eens in de twee jaar een feitelijk onderbouwd beeld van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: milieu, natuur en ruimte. In 2018 waren vier hoofdstukken in de Balans gewijd aan opgaven voor de stedelijke regio’s: verstedelijking, woningmarkt, mobiliteit en gezonde leefomgeving. In dit artikel gaan we in op een aantal bevindingen uit die hoofdstukken, geïllustreerd met cijfers over relevante recente ontwikkelingen.

Compacte verstedelijking

Het beleid van compacte verstedelijking van de afgelopen decennia was in veel opzichten succesvol: de uitbreiding van het verstedelijkt gebied is beperkt, de nabijheid van woningen en arbeidsplaatsen is vergroot en de aantrekkingskracht van de stad voor huishoudens en bedrijven is toegenomen.

Ruimte voor woningbouw

Een paar jaar na het einde van de crisis zien we dat de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en mobiliteit weer aantrekt, vooral in en om de steden. De druk op de woningmarkt neemt toe doordat de woningbouw nog steeds onder de huishoudenstoename ligt. In het publieke debat wordt dit onder meer geweten aan gebrek aan plancapaciteit door ruimtelijke restricties. Dit is echter lang niet overal aan de orde. In veel regio’s is genoeg ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied. Waar dat niet zo is zal bouwen in de stadsranden noodzakelijk zijn.

Stad van de toekomst: nieuwe opgaven

Het is belangrijk te overwegen wat er precies  gebouwd moet worden en waar, wat voor steden eigenlijk nodig en gewenst zijn. De stad van de toekomst wordt nu gebouwd. Daarbij moet rekening gehouden worden met nieuwe opgaven, zoals zelfstandig wonen voor de snel groeiende groep van kwetsbare ouderen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 

Auteurs

Jan Ritsema van Eck en Frans Schilder

Kenmerken

Publicatietitel
Verstedelijking in Balans
Publicatiedatum
12 maart 2019
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Ruimte en Wonen
Productnummer
3376