Publicaties

5392 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Beschikbaarheid biogrondstoffen in Nederland en de Europese Unie

De duurzame productie van biogrondstoffen is een noodzakelijk onderdeel van een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze biogrondstoffen kunnen heel divers zijn van type, geografische oorsprong, en de…

Vier trajecten naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Deze achtergrondstudie is onderdeel van het PBL-project ‘Trajectverkenning klimaatneutraal 2050’ (TVKN). TVKN onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om…

Trajecten naar een klimaatneutrale Nederlandse industrie met klimaatneutrale grondstoffen

In dit achtergronddocument, dat onderdeel is van de PBL-studie ‘Trajectverkenning Klimaatneutraal Nederland 2050’, worden drie trajecten beschreven richting een klimaatneutrale industrie. Ook worden…

Trajectverkenning klimaatneutraal 2050

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zijn forse veranderingen nodig in zowel de elektriciteits- en warmtevoorziening als de productie en het gebruik van brand- en grondstoffen. Dit betekent concreet…
Bewegwijzeringsbord

Productie, import, transport en opslag van waterstof in Nederland

Dit achtergrondrapport bij de studie ‘Trajectverkenning klimaatneutraal 2050’ raamt de mogelijke beschikbaarheid van groene waterstof in de periode tot 2050. Groene waterstof – ook CO 2 -vrije…

Trajecten naar een ‘klimaatneutrale’ landbouw, landgebruik en glastuinbouw in 2050

Zelfs na halvering van de veestapel en het toepassen van diverse technische- en managementmaatregelen blijft de Nederlandse landbouw in 2050 een bron van broeikasgassen. De uitstoot daalt wel met meer…
Zwart-bont vee in het Groene Hart (sfeerbeeld)

Verkenning van de lange termijn externe invloeden op landbouw en natuur in Nederland

In dit rapport verkent het PBL op basis van informatie uit literatuur, modellen en kennis van experts, welke externe factoren van belang zijn bij het maken van toekomstverkenningen voor de natuur en…

Analyse tarief CO2-heffing industrie – tariefstudie 2024

Het PBL heeft in dit rapport geanalyseerd wat het effect is van de verhoging van het tarief van de CO 2 -heffing industrie op de broeikasgasemissies van bedrijven die onder deze heffing vallen. Met…

Reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds in het MJP 2025

In het coalitieakkoord is tot eind 2030 ruim € 35 miljard gereserveerd voor een Klimaatfonds om broeikasgasemissies te reduceren. Dit geld komt boven op andere subsidiemiddelen. De middelen in het…

Naar een breder gedragen natuurbeleid in Nederland

Ondanks alle beleidsinspanningen zijn de internationaal afgesproken natuurdoelen nog niet in zicht. De opgave die er ligt vereist niet alleen maatregelen, maar ook een brede betrokkenheid van…
Foto Natuurgebied met uitkijkpunt