Actualisatie sociaaleconomische invoergegevens verkeers- en vervoersmodellen

27-11-2013 | Publicatie

Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van IenM (Infrastructuur en Milieu) een nieuwe regionale verdeling gemaakt van scenariocijfers voor bevolking, huishoudens en het aantal banen voor 2020, 2030 en 2040 ten behoeve van de invoer voor de verkeers‐ en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat. Het gaat om de scenario’s GE (hoog) en RC (laag) uit de WLO (Welvaart en Leefomgeving), de langetermijnscenariostudie van CPB en PBL.

Nieuwe regionalisatie

Sinds de vorige regionalisatie in 2008 is de groei van de bevolking, het aantal huishoudens en het aantal banen in de Randstad hoger  dan toen werd verwacht, terwijl de groei in een aantal andere regio’s juist lager is dan voorzien. Daardoor sloten de regionale cijfers - berekend op het niveau van de zogenoemde COROP-gebieden  - voor 2020 en later in deze regio’s niet meer goed aan op de recente ontwikkelingen en was er behoefte aan een nieuwe regionale verdeling van de nationale cijfers volgens beide WLO-scenario’s over de COROP-gebieden. Deze notitie geeft een toelichting op de werkwijze die is gevolgd bij het vaststellen van de nieuwe regionale verdeling en een beknopte beschrijving van de resultaten.