Vestigingspatronen van recente immigranten

De immigratie naar Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook in de toekomst vormt immigratie naar verwachting de belangrijkste drijvende kracht achter bevolkingsgroei. Inzicht in de vestigingspatronen van de nieuwe migrantengroepen - in het bijzonder de arbeidsmigranten - is van belang omdat die vaak doorwerken in de toekomstige regionale bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft daarom samen met de Universiteit van Amsterdam de vestigingspatronen van diverse groepen migranten bij aankomst in Nederland onderzocht, in relatie tot hun achtergrondkenmerken.

Regionale spreiding van migrantengroepen

Er is gekeken naar de ontwikkeling van immigratie tussen 2012 en 2019, waarbij immigranten zijn onderscheiden in een aantal groepen. Daarbij wordt ingegaan op diverse achtergrondkenmerken van immigranten, waaronder de woonsituatie. Verder wordt de regionale spreiding van de immigrantengroepen over Nederland geanalyseerd. Eveneens wordt belicht in hoeverre verschillende migrantengroepen zich vaker in een stedelijke dan wel in meer rurale woonomgeving vestigen. De in de publicatie gebruikte data is afkomstig uit door het CBS aangemaakte microdatabestanden, die zijn afgeleid uit het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden (SSB) voor de periode 2012-2019.

Regionaal vestigingspatroon grotendeels constant, wel verschuiving naar rurale gemeenten

Uit de analyse van het regionaal vestigingspatroon blijkt dat de immigrantengroepen die recent naar Nederland zijn gekomen, zich - net als de klassieke groepen - vaak in de grotere steden vestigen. Het regionaal vestigingspatroon blijft in de loop der tijd dus grotendeels constant, al wordt ook duidelijk dat de vestiging afgelopen jaren wat is verschoven naar een aantal meer rurale gemeenten. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de migranten uit Oost-EU en de asiellanden.

Auteurs

PBL Auteurs
Andries de Jong Dorien Manting
Overige auteurs
Marieke van der Star (UVA)

Kenmerken

Publicatietitel
Vestigingspatronen van recente immigranten
Publicatiedatum
1 Juli 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
57
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4609