Bevolkingstrends in Flevoland

Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische ontwikkelingen zijn die zich in de nabije toekomst in Flevoland gaan voordoen. Die demografische toekomst wordt besproken aan de hand van 5 trends.

Deze 5 trends zijn onder andere van invloed op het waterverbruik en de waterzuivering:

  • de afnemende bevolkings- en huishoudensgroei
  • de vergrijzing van de bevolking
  • de daarmee samenhangende toename van het aantal alleenstaanden
  • de toename van de buitenlandse migratie naar Flevoland
  • de trek naar de grote steden.

Sommige van deze ontwikkelingen zijn vrij zeker (zoals het toenemend aantal ouderen), andere ontwikkelingen zijn onzeker, zoals de omvang van de buitenlandse migratie en de trek naar de steden suburbanisatie die mogelijk weer omslaat naar suburbanisatie vanuit de Noordvleugel van de Randstad oploopt.

Opgaven voor riolering en waterzuivering

Met een verdere toename van het aantal huishoudens in Flevoland en een daarmee samenhangende groei van de woningvoorraad, moet goed worden nagedacht over de locatie van nieuwe woonwijken en de wijze waarop die nieuwe woningen en wijken worden aangesloten op het rioleringssysteem.

Daarnaast neemt met het toenemend aantal oudere alleenstaande inwoners in Flevoland waarschijnlijk het particuliere waterverbruik af (oudere alleenstaanden verbruiken minder water dan gezinnen met kinderen), terwijl tegelijkertijd mogelijk meer resten van medicijnen in het afvalwater terecht komen.

 

Auteurs

Dorien Manting en Frank van Dam

Kenmerken

Publicatietitel
Bevolkingstrends in Flevoland
Publicatiedatum
19 juni 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2798