De invloed van de Coronacrisis op Nederlandse broeikasgasemissies in 2020

24-04-2020 | Rapport

Dit rapport verkent middels twee scenario’s mogelijke effecten van de coronacrisis op Nederlandse broeikasgasemissies in 2020. Het PBL neemt als uitgangspunt voor zijn analyse scenario’s die het Centraal Planbureau in maart heeft uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie.

Verkenning van ontwikkelingen

De PBL-studie zoomt in op de sectoren transport en mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw en op de elektriciteitsvraag. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een raming, maar om een verkenning van denkbare ontwikkelingen.

Schatting daling uitstoot in twee scenario’s

In het eerste scenario blijven de economische gevolgen relatief beperkt en keren we eind 2020 terug op het oorspronkelijke groeipad.  In dit scenario schat het PBL de daling van de emissies in 2020 op 6 tot 7 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van onze raming van december 2019. Inclusief andere incidentele factoren resulteert in Nederland dan een reductie van 24 tot 25% ten opzichte van 1990.

In het tweede scenario zijn de economische gevolgen veel ernstiger en valt het dieptepunt van de crisis pas in het derde kwartaal. De daling van de uitstoot zou, inclusief andere incidentele factoren, in dit scenario oplopen tot 15 – 17,5 Mton CO2  eq. in 2020, dat is 27 – 29% ten opzichte van 1990.

Het PBL benadrukt dat beide schattingen met veel onzekerheden zijn omgeven en niet berusten op volledige doorrekeningen.