Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen – Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2019

10-04-2020 | Rapport

Deze aanvullende rapportage bij het Klimaat- en Energieverkenning rapport van oktober 2019 (KEV 2019) geeft emissieramingen van luchtverontreinigende stoffen tot 2030, uitgaande van het beleid op de standaard peildatum 1 mei 2019. Dit rapport verschijnt een aantal maanden later dan het hoofdrapport omdat het werk aan luchtverontreinigende stoffen langer doorliep tot in januari 2020. De ramingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met TNO en RIVM.

Uitstoot stikstofoxiden daalt met 40 procent

De komende jaren neemt de uitstoot van stikstofoxiden naar verwachting af naar circa 132  kiloton in 2030, dit is een afname van 40  procent vanaf peiljaar 2017. Het merendeel van deze daling komt voor rekening van mobiliteit. Dit komt door strengere Europese emissiewetgeving voor nieuwe wegvoertuigen, mobiele werktuigen en motoren voor binnenvaartschepen. Ook de emissies in de energiesector dalen fors. 

Uitstoot ammoniak daalt met 8 procent

De uitstoot van ammoniak neemt naar verwachting af naar circa 120  kiloton in 2030, dit is een afname van 8  procent vanaf peiljaar 2017. Deze daling wordt vooral verklaard door afnemende emissies in de landbouw door de afname van het aantal stuks vee en door een geleidelijke overgang naar emissiearme stallen. De emissie bij mobiliteit neemt de komende jaren naar verwachting toe: de katalysatortechniek die wordt toegepast op moderne diesel wegvoertuigen om aan de emissienormen voor stikstofoxiden te voldoen, brengt een hogere ammoniakemissie met zich mee.

Uitstoot fijnstof daalt met 17 procent

De emissie van fijnstof (PM2,5) neemt naar verwachting af naar circa 10,8  kiloton in 2030, dit is een afname van 17  procent vanaf peiljaar 2017. De grootste daling verwachten we bij de sector mobiliteit vanwege Europese emissieregelgeving voor wegvoertuigen, mobiele werktuigen en motoren voor binnenvaartschepen. Hierdoor zijn nieuwe dieselmotoren uitgerust met een roetfilter. Daarnaast dalen de emissies bij huishoudens doordat verouderde houtkachels langzaam worden vervangen.

Europese emissiedoelen luchtverontreinigende stoffen worden waarschijnlijk gehaald

In de EU zijn reductiedoelen afgesproken voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen voor 2020 (geldend tot en met 2029) en voor 2030 (geldend vanaf 2030). Deze doelen worden naar verwachting gehaald voor zowel 2020 als 2030. Alleen voor stikstofoxiden en ammoniak overlapt een klein deel van de emissiebandbreedte in 2030 met het reductiedoel.

TNO heeft voor de KEV2019 onderzoek gedaan op een aantal thema’s binnen de sector mobiliteit, waaronder de emissies van scheepvaart en mobiele werktuigen. De resultaten van dit onderzoek zijn door PBL gebruikt als basis voor de emissieramingen voor mobiliteit.