Nationale kosten klimaat- en energietransitie in 2030 – Update 2018

In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met ECN, een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te verminderen in 2030, en over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft PBL een update gemaakt van die notitie.

In deze update zijn de effecten van emissiereductieopties bepaald ten opzichte van de Nationale Energieverkenning 2017. Daarbij is uitgegaan van een referentiescenario zonder verdere openstellingen van de SDE+-regeling na 2019. Ten opzichte van deze referentie is een verdere toename van hernieuwbare energie onder de SDE+ weer zichtbaar als emissiereductieoptie zodat het mogelijk is dit te vergelijken met andere opties. Ook zijn kosten en effecten van opties geactualiseerd, en zijn extra opties in kaart gebracht.

Illustratieve pakketten bekeken

Ter illustratie is een aantal maatregelpakketten geanalyseerd waarmee Nederland waarschijnlijk het doel van 49% emissiereductie in 2030 kan bereiken. De pakketten houden op verschillende manieren rekening met kostenefficiëntie. Zo zijn er ‘statisch kostenoptimale pakketten’ bekeken, waarmee tegen de laagste kosten het tussendoel in 2030 wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn ‘transitiepakketten’ bekeken die ook maatregelen omvatten die op de korte termijn tot 2030 nog niet nodig zouden zijn voor het halen van het tussendoel, maar die wel nodig zijn voor een verdergaande kostenefficiënte transitie na 2030.

De nationale kosten van de statisch optimale pakketten liggen op ruim € 2 miljard per jaar. Dit zijn meerkosten ten opzichte van de kosten en besparingen die al in het referentiescenario worden gerealiseerd. De meerkosten voor de meer transitiegerichte pakketten om een 49% reductie te realiseren bedragen ruim € 3 miljard per jaar.

De pakketten zijn indicatief en illustratief. Niet alle denkbare emissiereductieopties konden in beeld gebracht worden, en voor alle sectoren zijn nog verdergaande emissiereducties mogelijk.

Auteurs

Robert Koelemeijer, Bert Daniëls, Paul Koutstaal, Gerben Geilenkirchen, Jan Ros, Pieter Boot, Gert Jan van den Born, Marian van Schijndel

Kenmerken

Publicatietitel
Nationale kosten klimaat- en energietransitie in 2030 – Update 2018
Publicatiedatum
26 april 2018
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3241