Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040

12-10-2011 | Publicatie

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland zal de komende vijftien jaar blijven toenemen. Vooral in de Randstad zal de bevolkingsgroei in de komende vijftien jaar nog sterk zijn, maar aan de randen van Nederland gaat het inwonertal in diverse regio’s krimpen. Ook het aantal huishoudens zal in de toekomst nog stevig blijven toenemen. Dit zal vrijwel overal in Nederland zo zijn; alleen in Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen stokt de groei of treedt zelfs krimp op.

Krimp van de potentiële beroepsbevolking

De potentiële beroepsbevolking (20 tot 65 jaar) is in de laatste decennia voortdurend in omvang toegenomen, maar zal in de nabije toekomst behoorlijk krimpen. Krimp van de potentiële beroepsbevolking zal zich in vrijwel alle regio’s gaan voordoen. Alleen in een strook die loopt vanaf de Agglomeratie ’s- Gravenhage, via Utrecht, Groot-Amsterdam, Flevoland naar Noord-Overijssel zal de potentiële beroepsbevolking in de komende vijftien jaar nog groeien.

Vergrijzing

De vergrijzing van Nederland versnelt in de komende decennia als gevolg van het toetreden van de naoorlogse geboortegolf tot de leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder. Het aantal 65-plussers zal overal in Nederland toenemen, maar aan de randen van Nederland, waar zich ook de grootste bevolkingskrimp voordoet, zal de vergrijzing sterker zijn dan in de meer verstedelijkte regio’s, zoals die in de Randstad. Het aantal allochtonen zal in de toekomst nog fors stijgen. Allochtonen wonen momenteel vrij sterk geconcentreerd in de Randstad en dat zal in de toekomst nog steeds het geval zijn.

De regionale bevolkings- en huishoudingsprognose 2011-2040 is ook te vinden op http://statline.cbs.nl