Toelichting emissieraming landbouw 2020-2030

In opdracht van het PBL heeft Wageningen University & Research (WUR) het rapport Referentieraming van emissies naar de lucht uit landbouw en landgebruik tot 2030 (Velthof et al, 2019) opgesteld. Het betreft een achtergrondrapport bij de KEV 2019 (Klimaat en Energie verkenning 2019) zoals gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving op 1 november 2019. Het WUR-rapport levert tevens input voor een policy brief over de nationale emissieramingen voor luchtverontreinigende stoffen die het PBL in maart 2020 zal publiceren. De emissieramingen voor luchtverontreinigende stoffen over de volle breedte van alle sectoren worden onder meer gebruikt voor de jaarlijkse actualisatie van kaarten voor grootschalige concentraties (GCN) en deposities (GDN) van onder andere stikstof door het RIVM.

De toelichtende notitie van het PBL (zie download) gaat in op de belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe raming ten opzichte van de voorgaande raming. Daarbij wordt specifiek ingezoomd op de emissies door de landbouw van stikstof - in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden.

De notitie duidt hoe waargenomen ontwikkelingen in de landbouwsector, die ook in de Emissieregistratie zijn meegenomen, leiden tot aanpassingen ten opzichte van de eerder geraamde emissies van ammoniak en stikstofoxiden. De voorliggende raming neemt het beleid mee dat op 1 mei 2019 concreet was. Dat betekent dat het effect van het klimaatakkoord, van juni 2019, nog niet in de cijfers is meegenomen. In de KEV2019 is reeds een toelichting gegeven op de verschillen ten opzichte van eerdere ramingen met betrekking tot broeikasgassen. In de policy brief van maart 2020 wordt nader ingegaan op de emissies van alle luchtverontreinigende stoffen door alle sectoren.

Deze toelichtende notitie van het PBL bij het achtergrondrapport van WUR wordt vooruitlopend op de policy brief gepubliceerd omdat er een brede vraag naar de ramingen van emissies van stikstof door de landbouw bestaat bij overheden en andere betrokken partijen.

Auteurs

PBL Auteurs
Marian van Schijndel

Kenmerken

Publicatietitel
Toelichting emissieraming landbouw 2020-2030
Publicatiedatum
17 februari 2020
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4092