Publicaties

151 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Het middensegment in regionaal perspectief

Het middensegment, vaak gedefinieerd als huurwoningen boven de liberalisatiegrens, is een hot topic in de discussies over de woningmarkt. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waarom het middensegment relatief klein is. Er wordt uitgelegd waarom het middensegment maar...

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke methode daarvoor is gebruikt. Bij de regionale prognose van 2016 zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers...

Middeninkomens op de woningmarkt: ruimte op een krap speelveld

Middeninkomens hebben beperkt toegang tot de sociale huursector, maar verdienen ook niet altijd genoeg om een vrijehuursectorwoning te betalen. Deze studie brengt in beeld waar middeninkomens wonen, wat ze kunnen uitgeven aan wonen en welke mogelijkheden er zijn om het aanbod...

De grijze groeikern

De bevolking in de voormalige groeikernen vergrijst de komende 25 jaar verder. Het aandeel en het aantal ouderen neemt er toe. Dit leidt tot nieuwe opgaven ten aanzien van de publieke ruimte, het voorzieningenaanbod en de woningvoorraad. In dit artikel worden die nieuwe...

Zet de trek naar de (Rand-)stad door?

Waar wonen de Nederlanders in 2050? Waar gaan ze werken? Zet de trek naar de stad en de Randstad door? Belangrijke vragen voor beleidsmakers – bij zowel het Rijk, als provincies en gemeenten – om besluiten te nemen over de bouw van woningen en kantoren, van...

Triomf van de stedelijke voorkeur

De stad is in trek. Niet alleen onder jongeren, op zoek naar een opleiding, naar werk en naar een partner, maar ook onder gezinnen. Na decennia van vertrekoverschotten door suburbanisatie groeien de steden weer. In dit artikel wordt gekeken of de voorkeur voor stedelijk wonen...

Bevolkingstrends in Flevoland

Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische ontwikkelingen zijn die zich in de nabije toekomst in Flevoland gaan voordoen. Die demografische toekomst wordt besproken aan de...

Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen

In deze verkenning heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht in welke mate huishoudens langdurig of juist tijdelijk een betaalrisico hebben. Ook geeft de studie inzicht in welke mate inkomensveranderingen het streven naar passend wonen bemoeilijken.

Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

In deze studie verkent het PBL 4 perspectieven om het aanbod van huurwoningen in het middensegment te vergroten. Deze perspectieven zijn ontwikkeld op basis van literatuurstudie en een gespreksronde met woningcorporaties, gemeenten, transactiebemiddelaars, vastgoed en...

Pagina's