De landbouw is de grootste ruimtegebruiker op het platteland en daarmee een belangrijke beheerder van het Nederlandse landschap. De intensieve vormen van de Nederlandse landbouw leiden tot de hoogste stikstof- en fosfaatoverschotten in de Europese Unie, tot verdroging, en tot een intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door milieubeleid en gedragsveranderingen van boeren zijn de emissies de afgelopen twee decennia afgenomen. Veel boeren nemen deel aan programma’s voor agrarisch natuurbeheer. De overheid stimuleert de transitie van de huidige landbouwpraktijk in de richting van een duurzamere landbouw. Ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie ontwikkelt zich in een richting die positief kan uitpakken voor milieu en natuur.

In het Compendium voor de Leefomgeving vindt u: