Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Afname milieudruk door de landbouw stagneert

De milieudruk die de intensieve Nederlandse landbouw uitoefent op de leefomgeving blijft hoog door de spanning met economische belangen.

De landbouw is de grootste ruimtegebruiker op het platteland en daarmee een belangrijke beheerder van het Nederlandse landschap. De intensieve vormen van de Nederlandse landbouw leiden tot de hoogste stikstof- en fosfaatoverschotten in de Europese Unie, tot verdroging, en tot een intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door milieubeleid en gedragsveranderingen van boeren zijn de emissies de afgelopen twee decennia afgenomen. Veel boeren nemen deel aan programma’s voor agrarisch natuurbeheer. De overheid stimuleert de transitie van de huidige landbouwpraktijk in de richting van een duurzamere landbouw. Ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie ontwikkelt zich in een richting die positief kan uitpakken voor milieu en natuur.

Feiten en cijfers

Het gebruik van meststoffen (zowel in de vorm van dierlijke mest als van kunstmest) leidt tot...

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot...

Door de bodemdaling nemen de maatschappelijke kosten toe.

Bij ongewijzigd beleid blijft de veenbodem dalen en nemen de maatschappelijke kosten navenant...

Ammoniakemissies en -concentraties

Deze figuur toont de berekende emissies (onder andere gebaseerd op gemeten emissiefactoren en...