Natuurbalans 2008

Publicatie

Verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van natuurlijke dynamiek zijn nodig om de kwaliteit van de zeenatuur te verbeteren. Voor de Noordzee is ook de ruimtelijke inrichting belangrijk. De groei van het areaal landnatuur en verbetering van de milieucondities voor land- en zoetwaternatuur zijn de afgelopen jaren afgevlakt. Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste gestelde natuurdoelen niet worden gehaald.

Hoofdconclusies van Natuurbalans 2008

Natuurkwaliteit in de Waddenzee verbeterd

De natuurkwaliteit in de Waddenzee is licht verbeterd, maar een verdere bescherming is nodig om de natuur in de Waddenzee te behouden.

Ruimtelijk beleid nodig om de Noordzee te beschermen

In de Noordzee is nog geen verbetering merkbaar. Om de natuur op zee te beschermen is het nodig om de visserij te verduurzamen, de milieudruk te verminderen en gebieden met extra bescherming aan te wijzen.

Natte natuur in een veranderend klimaat

De kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd, en kan nog verder toenemen. Toch is dat onvoldoende om de in Europa gemaakte afspraken over de bescherming van natte natuurgebieden te halen.

Zoet water wordt schoner

Een corridor van natte natuurgebieden door heel Nederland kan Nederland voorbereiden op een veranderend klimaat. Planten en dieren kunnen zich beter aanpassen aan de nieuwe klimaatomstandigheden. Bovendien draagt het bij aan de veiligheid van laag Nederland.

Realisatie doelen natuur en landschap nog niet binnen bereik

De oppervlakte van natuurgebieden in Nederland neemt toe. Maar de milieukwaliteit en de ruimtelijke omstandigheden nemen nog niet voldoende toe om de doelen tijdig te halen. De uitgaven kunnen efficiënter afgestemd worden op de door het Rijk gewenste resultaten.

Realisatie doelen natuur en landschap nog niet binnen bereik

Natuurbeleid houdt niet op bij de grens. Daarom is in Nederland de discussie gaande over de vraag welke invloed wij als burgers hebben op de kwaliteit van de natuur elders op de wereld. Zonder passende maatregelen wordt het erg moeilijk om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tot staan te brengen.

Auteurs

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Natuurbalans 2008
Publicatiedatum
11 september 2008
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
56