Werkzekerheid na werkloosheid: de rol van de arbeidsmarktregio

Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat voormalig werklozen in de eerste vijf jaar van hun loopbaanvervolg werk kunnen behouden. Voor voormalig werklozen die in de periferie of in een grootstedelijke agglomeratie wonen is de kans op een werkzeker vervolg van hun loopbaan kleiner dan voor voormalig werklozen uit de rest van het land. Deze regionale verschillen hangen vooral samen met hoeveel banen vanuit de woongemeente bereikbaar zijn.

Voormalig werklozen uit de periferie hebben 4% minder kans op een loopbaanvervolg waarin ze bijna altijd werk hebben en veelal in vast dienstverband zijn dan vergelijkbare voormalig werklozen uit de Randstad. Ook voormalig werklozen uit de grootstedelijke agglomeraties hebben een iets kleinere kans op zo’n vervolg van de loopbaan dan voormalig werklozen uit de niet-stedelijke gemeenten, maar dat verschil is veel kleiner (minder dan 2%). Voor een deel komen de verschillen doordat in de periferie meer voormalig werklozen wonen met een minder sterke positie op de arbeidsmarkt, zoals laagopgeleiden en vijftigplussers. Echter, ook door de regionale omstandigheden in de periferie hebben voormalig werklozen daar minder kans op werkzekerheid.

Nabijheid van banen en concurrentie op de arbeidsmarkt

Hoewel regionaal-economische omstandigheden, zoals een hogere werkloosheid en lagere economische groei, wel enig effect hebben, beperkt vooral het kleinere aantal vanuit de woongemeente bereikbare banen in de periferie de kansen van voormalig werklozen uit die regio. Zelfs als we rekening houden met de grotere concurrentie op de arbeidsmarkt op de plekken waar meer banen zijn, hebben voormalig werklozen uit die regio’s een grotere kans op werkzekerheid. De aansluiting van de voor de werkloosheid opgedane werkervaring bij de regionale werkgelegenheid hangt niet samen met de kans op werkzekerheid. Het type banen dat bereikbaar is, lijkt dus minder van belang te zijn, als er maar veel banen bereikbaar zijn.

Deze notitie is onderdeel van het PBL-onderzoek ‘Regionale verschillen in werkzekerheid’ dat het PBL uitvoert in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Doel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre de kans op het vinden en behouden van werk - dat wil zeggen werkzekerheid - regionaal verschilt. Dit wordt onderzocht voor 2 groepen: starters op de arbeidsmarkt en personen die na werkloosheid weer aan de slag gaan. Voor beide groepen geldt dat hun werkzekerheid onder druk staat, alleen het moment waarop dit plaatsvindt in hun loopbaan verschilt.

Het onderzoek bestaat in totaal uit 4 notities en een policy brief.

2 notities beschrijven de patronen in het loopbaanverloop van zowel starters als voormalig kortdurend werklozen en hoe degenen met verschillende typen loopbanen zijn verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s:

2 andere notities gaan in op in hoeverre en welke regionale omstandigheden het carrièreverloop beïnvloeden van beide groepen op de arbeidsmarkt:

De policy brief vat de bevindingen samen en gaat nader in op wat dit betekent voor beleid:

Auteurs

Anet Weterings, Marten Middeldorp (RUG) en Martijn van den Berge

Kenmerken

Publicatietitel
Werkzekerheid na werkloosheid: de rol van de arbeidsmarktregio
Publicatiedatum
8 februari 2019
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3631