Publicaties

5352 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Produktie van stikstofkunstmest

Dit rapport over de productie stikstofkunstmest is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriële bedrijven of industriële processen ter ondersteuning van het...

Actualisering energie- en CO2-ramingen voor het jaar 2000

Dit rapport bevat geactualiseerde ramingen van de Nederlandse CO2-emissie en het energiegebruik in het jaar 2000, opgesteld door RIVM, CPB en ECN op verzoek van de ministeries van VROM en EZ. De ramingen zijn gebaseerd op twee (partieel) verlengde economische scenario's van...

Toetsen van bouwmaterialen aan normen en eisen

In de ministeriële regeling (MR) bij het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (BB) wordt beschreven hoe bouwmaterialen dienen te worden getoetst; het zo genaamde toetsingsprotocol.

Een historische beleidsanalyse van effecten van het milieubeleid

In september 1995 heeft het RIVM de Milieubalans '95 uitgebracht. Deze geeft een beschrijving van de milieukwaliteit, die onder andere het resultaat is van eerder gerealiseerd milieubeleid. In de Milieubalans '95 is aangegeven hoe emissies van NOx, SO2 en lood naar lucht over...

Pagina's