Publicaties

5370 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Produktie van stikstofkunstmest

Dit rapport over de productie stikstofkunstmest is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld…
Publicatie

Toetsen van bouwmaterialen aan normen en eisen

In de ministeriële regeling (MR) bij het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (BB) wordt beschreven hoe bouwmaterialen dienen te worden getoetst; het zo genaamde…
Publicatie

Ruimtelijke interpolatie van NO- en NO2-concentraties en windsnelheden in Nederland voor 1992

De ruimtelijke verdeling van NO- en NO 2 -concentraties wordt verkregen door ruimtelijke interpolatie van de jaargemiddelden van concentraties gemeten op een beperkt aantal meetstations. Na een…
Publicatie

Analysis of metals and calorific value in components from household waste, 1988-1992 (including the results from 1986 and 1987)

The National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) analyses over a long period the physical composition of household refuse in the Netherlands. Since 1986 a start was made…
Publicatie

Modelling the long-term atmospheric behaviour of pollutants on various spatial scales

This report describes the TREND/OPS model for the simulation of the long-term dispersion of air pollution on a local to regional (Europe) scale.
Publicatie

Van monetaire naar fysieke groei - het transformatiemodel - Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 3

Voor de Nationale Milieuverkenningen is een transformatiemodel ontwikkeld, waarmee fysieke scenario's voor de Nederlandse economie kunnen worden afgeleid. Het model is specifiek aangepast voor de…
Publicatie

Ontwikkeling van een biologische indicator voor bodemkwaliteit t.b.v. MB/MV. Verslag van een workshop gehouden op 13 april 1995

In de Milieubalans en Milieuverkenning die het RIVM regelmatig uit gaat brengen wordt er naar gestreefd een sterk gecondenseerd en eenvoudig leesbaar beeld te geven van de milieukwaliteit. Hiervoor…
Publicatie

De modellering van het lange termijn atmosferische gedrag van vervuilende stoffen op verschillende ruimtelijke schalen

Dit rapport beschrijft het TREND/OPS simulatiemodel waarmee de verspreiding van luchtverontreiniging kan worden berekend op lokale tot Europese schaal. De resultaten van het model worden uitgebreid…
Publicatie

Beoordeling van risico's voor mens en milieu bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Integratie van deelaspecten

Dit rapport sluit een serie rapporten af, welke de technisch-wetenschappelijke basis leveren voor de herziening van de normen voor bodem en grondwater in de Wet bodembescherming. Dit rapport…
Publicatie

Broeikasgassen in Nederland. Methoden en emissies voor 1993 en voorlopige cijfers voor 1994

Dit rapport is geschreven op verzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, afdeling Klimaatverandering om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het…
Publicatie