Publicaties

5417 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Analysis of metals and calorific value in components from household waste, 1988-1992 (including the results from 1986 and 1987)

The National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) analyses over a long period the physical composition of household refuse in the Netherlands. Since 1986 a start was made…
Publicatie

Modelling the long-term atmospheric behaviour of pollutants on various spatial scales

This report describes the TREND/OPS model for the simulation of the long-term dispersion of air pollution on a local to regional (Europe) scale.
Publicatie

De modellering van het lange termijn atmosferische gedrag van vervuilende stoffen op verschillende ruimtelijke schalen

Dit rapport beschrijft het TREND/OPS simulatiemodel waarmee de verspreiding van luchtverontreiniging kan worden berekend op lokale tot Europese schaal. De resultaten van het model worden uitgebreid…
Publicatie

Een historische beleidsanalyse van effecten van het milieubeleid

In september 1995 heeft het RIVM de Milieubalans '95 uitgebracht. Deze geeft een beschrijving van de milieukwaliteit, die onder andere het resultaat is van eerder gerealiseerd milieubeleid. In de…
Publicatie

Van monetaire naar fysieke groei - het transformatiemodel - Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 3

Voor de Nationale Milieuverkenningen is een transformatiemodel ontwikkeld, waarmee fysieke scenario's voor de Nederlandse economie kunnen worden afgeleid. Het model is specifiek aangepast voor de…
Publicatie

Rapportage besluiten luchtkwaliteit over het jaar 1993

De besluiten luchtkwaliteit bevatten luchtkwaliteitseisen voor de stoffen zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. Jaarlijks rapporteren de…
Publicatie

Nitraat in het bovenste grondwater bij landbouwgewassen, bos en heideveld in de zandgebieden van Nederland

De nitraatconcentratie van het ondiepe grondwater in de zandgebieden is van invloed op de toekomstige nitraatconcentratie van het diepe grondwater dat wordt gewonnen voor de drinkwatervoorziening en…
Publicatie

Beoordeling van risico's voor mens en milieu bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Integratie van deelaspecten

Dit rapport sluit een serie rapporten af, welke de technisch-wetenschappelijke basis leveren voor de herziening van de normen voor bodem en grondwater in de Wet bodembescherming. Dit rapport…
Publicatie

Broeikasgassen in Nederland. Methoden en emissies voor 1993 en voorlopige cijfers voor 1994

Dit rapport is geschreven op verzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, afdeling Klimaatverandering om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het…
Publicatie

Evaluatie van de zomersmogsituatie in 1994

In Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn afspraken gemaakt voor de onderlinge informatievoorziening en de te volgen…
Publicatie