Publicaties

5417 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Naar afgestemde kwaliteitsdoelstellingen voor nutrienten in grondwater en oppervlaktewater

In dit rapport worden de huidige milieukwaliteitsdoelstellingen voor stikstof- en fosfaatverbindingen in grond- en oppervlaktewater geëvalueerd. Het doel van de studie was de kwaliteitsdoelstellingen…
Publicatie

Onderzoek naar het aandeel verpakkingen in gescheiden ingezameld papier en karton uit Nederlandse huishoudens 1994

Dit is een verslag van een onderzoek ten behoeve van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen. In dit Convenant zijn afspraken gemaakt inzake doelstellingen en maatregelen voor preventie en…
Publicatie

Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of…
Publicatie

Scenario studie van de effecten van emissies van CFK's, HCFK's en HFK's op stratosferisch ozon

Antropogene emissies van chloor- en broomhoudende verbindingen worden algemeen beschouwd als de belangrijkste veroorzakers van de aantasting van de ozonlaag in de afgelopen twee decennia. De…
Publicatie

HEATHSOL: gevoeligheids/onzekerheids analyse en validatie

Een gevoeligheidsanalyse, een beperkte onzekerheidsanalyse en validatie werden uitgevoerd voor een model dat de competitie tussen heide en grassoorten beschrijft (HEATHSOL). De resultaten van de…
Publicatie

Geo-chemische modellering uitlooggedrag vliegas Vondelingenweg en AVI-bodemas Coloradoweg, Rotterdam

In het kader van het C.R.O.W-project "Relatie uitlooggedrag laboratorium-praktijk bij wegenbouwkundige projecten" is onderzoek verricht naar de uitlooggeschiedenis van secundaire bouwstoffen toegepast…
Publicatie

Emissie van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie

In het kader van het onderzoek naar bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van vervuilde waterbodems is het uitlooggedrag bepaald van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie…
Publicatie

Depositiemodule en correctiefactor in Lagrangiaans EMEP-model

Dit rapport geeft een beschrijving van de nieuwe parametrering van de droge depositie processen die zijn opgenomen in het Lagrange zuur depositie model van de Meteorologische Synthesizing Centrum -…
Publicatie

Betrouwbaarheidsanalyse van de NH3-emissieberekeningen voor Nederland in 1992

Door middel van analytische onzekerheidsberekeningen en modelsimulaties wordt de betrouwbaarheid geevalueerd van de atmosferische NH 3 -emissieberekeningen voor 1992, die zowel op lokale (5x5 km…

IJzergieterijen

Dit document over ijzergieterijen is gepubliceerd binnen het 'Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland' (SPIN-project). In dit project is informatie verzameld over industriële…
Publicatie