Publicaties

41 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Ruimtelijke impact demografische ontwikkelingen in 25 infographics

Hoe gaan groeikernen in de toekomst vergrijzen en zijn daar de voorzieningen om aan de behoeften van een vergrijzende bevolking te voldoen? Wat betekent vergrijzing - in combinatie met de trends van individualisering en het huidige rijksbeleid van langdurig zelfstandig wonen...

Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse

In haar oratie stelt prof. dr. Dorien Manting dat veranderingen in de demografische levenslopen van mensen een belangrijke verklaring vormen voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. De verlenging van de periode tussen het moment waarop jongeren het huis uit gaan en het...

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2040

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland blijft de komende decennia toenemen. Vooral in de Randstad is de bevolkingsgroei nog...

Leegstand detailhandel herbezien

Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem nog groter is dan tot nu toe werd gedacht: 8% van de detailhandelsvestingen staat leeg, 300.000 m² meer dan tot nu toe becijferd. Daarnaast laat de analyse zien dat het aandeel structurele...

Vergrijzing en Woningmarkt

Ouderen verhuizen niet of nauwelijks. De vergrijzing draagt daardoor bij aan de geringe doorstroming op de woningmarkt. Maar het sterkste effect van de veranderde leeftijdsopbouw van de bevolking op deze doorstroming lijkt inmiddels achter de rug. De omvangrijke...

Nu al voorsorteren op uitstroom oudere huishoudens

Het is bekend dat mensen met het vorderen der jaren steeds minder verhuizen. Veel onderzoekers verwachten dat de vergrijzing dan ook tot een afnemende verhuismobiliteit en verdergaande stagnatie van de woningmarkt leidt. Toch klopt dit maar ten dele: bij overlijden of...

Pagina's