Publicaties

13 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Reflectie op de provinciale Meerjarenprogramma's Infrastructuur Energie en Klimaat 1.0

Alle provincies hebben in 2023 voor het eerst een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat opgesteld (pMIEK 1.0). Deze programma’s bevatten regionale energie…

Monitor RES 2023

Het PBL monitort de voortgang van de regionale energiestrategieën (RES’en) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens het Nationaal Programma RES. In 2021 zijn de RES’en 1.0…

Aan de slag met transformerend klimaatbeleid

Dit rapport van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Athena Instituut van de Vrij Universiteit Amsterdam (VU) bevat bevindingen uit de eerste periode…

Praktijkervaring energie en natuur

Natuur en zonne- en windenergie op land gaan niet vanzelfsprekend samen maar een groeiend aantal partijen verkent de mogelijkheden om slimme ontwerpen te maken. Met de toename van aantal zonne- en…

Legitimiteit van beleid in beleidsevaluaties

In beleidsevaluaties staan de effectiviteit en efficiëntie meestal centraal. Maar beleid heeft vaak ook andere (onbedoelde) effecten. Burgers vinden effectief en efficiënt beleid dan ook niet per…

Burgerbetrokkenheid bij RES-besluitvorming

In dit rapport hebben we onderzocht hoe burgers zijn betrokken bij de besluitvorming rondom de Regionale Energiestrategieën (RES) in drie regio’s. Er zijn aanzienlijke verschillen rond de inzet van…

Monitor RES 2022

Het PBL verzorgt, op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Nationaal Programma RES, een onafhankelijke monitoring van de Regionale Energie Strategie (RES). Omdat…

Met het oog op de leefomgeving

Hans Mommaas was directeur van het PBL van 2015 tot eind 2022. Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen de bundel Met het oog op de leefomgeving. Tussen kennis, beleid en maatschappij .

Monitor RES 1.0

Op verzoek van het ministerie van EZK monitort het PBL de voortgang van de RES’en. In deze Monitor reflecteren we op de stand van zaken rond de RES 1.0. We analyseren of met de voorstellen van de 30…

Monitor concept-RES

De Monitor concept-RES brengt op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 terawattuur door middel van…