Publicaties

5079 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Visie op duurzame verstedelijking gevraagd

Veel regio’s in Nederland kampen met een grote verstedelijkingsdruk, vooral door de grote woningbouwopgave. Dat er snel veel woningen nodig zijn is helder. De opgave is echter breder. Een goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke regio vergt naast...

Mogelijke doelen voor een circulaire economie

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat formuleert het PBL in deze policy brief bouwstenen voor doelstellingen voor een circulaire economie. In deze policy brief gaan we eerst in op het specifieke karakter van de circulaire economie. Daarna geven we een...

Klimaatverandering in de prijzen?

De studie “Klimaatverandering in de prijzen? - Analyse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland in 2018” laat zien wie in Nederland precies wat betaalt voor welke broeikasgasuitstoot en hoeveel. Ook wordt nagegaan of de betaalde prijs wel in verhouding staat tot...

Extended Producer Responsibility

Extended producer responsibility (EPR) is a widely used policy to support the transition to a circular economy in the European Union. In these two reports, PBL and CPB analyse the design, functioning and effects of EPR, based on a survey of the literature and on case studies...

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: ontwerp, werking en effecten

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een veelgebruikte vorm van beleid om de transitie naar een circulaire economie in de Europese Unie te ondersteunen. In deze twee rapporten analyseren PBL en CPB het ontwerp, de werking en de effecten van UPV op basis van ...

Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Deze policy brief schetst aandachtspunten bij strategische keuzes voor stikstof, natuur en klimaat. Hierin worden drie risico’s geschetst als doelstellingen en beleidsmaatregelen onvoldoende in samenhang worden gekozen. Een meer gebiedsspecifieke aanpak van de Nederlandse...

Vestigingspatronen van recente immigranten

De immigratie naar Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook in de toekomst vormt immigratie naar verwachting de belangrijkste drijvende kracht achter bevolkingsgroei. Inzicht in de vestigingspatronen van de nieuwe migrantengroepen - in het bijzonder de...

Pagina's