Publicaties

4612 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019

Het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019 is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat aan het PBL advies heeft gevraagd over de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) 2019.

Policy and practice – affordable housing in the Netherlands

Over the past few years, housing in the Netherlands has become increasingly less affordable, especially for lower income households. This article describes the causes and the most recent policy responses that are aimed at halting this trend. The overheating of the Dutch...

Beleid en praktijk – betaalbaar wonen in Nederland

De afgelopen jaren is de betaalbaarheid van het wonen sterk onder druk komen staan, vooral bij huishoudens met een lager inkomen. Dit artikel beschrijft de oorzaken en meest recente beleidsmaatregelen die genomen zijn om deze trend in Nederland te stoppen. Verder heeft het...

Zorg om banen in de ouderenzorg

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig als zij met fysieke beperkingen te kampen krijgen. Het...

Expertbijeenkomst minimum CO2-prijs en leveringszekerheid

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 november j.l. een expertbijeenkomst georganiseerd met als doel om op basis van de beschikbare studies verder na te denken over de aandachtspunten bij invoering van een...

Kennisscan Luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te ordenen, heeft het PBL een scan uitgevoerd van zo’n 200 openbaar toegankelijke...

Stadsranden schakelzones tussen stad en land

In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende...

Naar een samenhangende Nationale Omgevingsvisie

Het PBL is door het (toenmalig) ministerie van Infrastructuur en Milieu in januari 2015 gevraagd een ex-ante evaluatie op te stellen van de Nationale Omgevingsvisie. Deze Policy Brief is een tussenproduct op weg naar die ex-ante evaluatie, waarin we een reflectie geven op het...

Pagina's