Publicaties

5305 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Legitimiteit van beleid in beleidsevaluaties

In beleidsevaluaties staan de effectiviteit en efficiëntie meestal centraal. Maar beleid heeft vaak ook andere (onbedoelde) effecten. Burgers vinden effectief en efficiënt beleid dan ook niet per definitie legitiem. In dit rapport presenteert PBL een analysekader om de...

Nationale klimaatrisicoanalye 2022-2026

Het PBL publiceert een methode voor het onderzoeken van huidige en toekomstige klimaatrisico’s. Dit is onderdeel van de tweede nationale klimaatrisicoanalyse, die het PBL in samenwerking met kennisinstellingen uitvoert. Klimaatrisico’s en -impacts zijn complex. Dit vraagt om...

Yangtze and Rhine River Basins 1950-2050

The comparative study on the river basins of the Yangtze in China and the Rhine in Europe describes the developments of habitat themes such as environmental pollution, biodiversity, urbanisation, climate adaptation and decarbonisation, on a river basin scale. There are many...

Werkprogramma Monitoring en Sturing CE 2023-2024

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Om deze doelen te halen is kennis over de ontwikkeling van de circulaire economie van belang. Het PBL werkt...

Betrokken burgers

In dit PBL-signalenrapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. De overheid denkt bij betrokkenheid vooral aan participatie terwijl aandacht voor eigen initiatief, voor weerstand, voor de...

Klimaatverandering in de prijzen: actualisatie

In deze studie heeft het PBL voor 2018 in beeld gebracht wie precies voor welke broeikasgasuitstoot betaalt (en hoeveel), en of de betaalde prijs in verhouding staat tot de aangerichte klimaatschade. Deze notitie geeft een actualisatie voor het jaar 2021 van de belangrijkste...

Wijzigingsnotitie SDE++ 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2024. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan...

Wijzigingsnotitie SCE 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 2024. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen. Voordat wij het advies opstellen,...

Pagina's