Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit

De sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit houdt zich bezig met de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland, met bijzondere aandacht voor het gebiedsgerichte beleid. Daarbij kijkt de sector vooral naar de samenhang in de ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor verschillende aspecten van de leefomgeving. Het gaat onder andere om de beleving van de omgeving, de gezondheid en veiligheid van bewoners, sociale cohesie in en economische vitaliteit van buurten, de energie-efficiëntie van de bebouwde omgeving en de bereikbaarheid van natuur en landschap. Daarnaast bestudeert de sector het beleid voor integrale ruimtelijke gebiedsontwikkeling, vooral het provinciale en het rijksbeleid.

Contact

Ton Dassen

Sectorhoofd

Mariette Commadeur

Managementassistent

Medewerkers

Claudia Basta

Onderzoeksmedewerker

Bas van Bemmel

Wetenschappelijk onderzoeker Ruimtelijke analyse en Modellering

Like Bijlsma

Wim Blom

Lia van den Broek

Wetenschappelijk onderzoeker onderzoeker in de ruimtelijke ordening

Mariette Commadeur

Managementassistent

Ed Dammers

Senior wetenschappelijk onderzoeker Beleidsevaluatie en toekomstverkenning

Ton Dassen

Sectorhoofd

Marloes Dignum

David Evers

David Hamers

Plaatsvervangend sectorhoofd

Marc Hanou

Sectorhoofd

Arjan Harbers

Wetenschappelijk onderzoeker Stedenbouw

Guus de Hollander

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Anton van Hoorn

Petra van der Kooij

Rienk Kuiper

Kersten Nabielek

Wetenschappelijk onderzoeker stad en regio – onderzoek en ontwerp

Leo Pols

Senior wetenschappelijk onderzoeker Stedenbouwkundige

Bart Rijken

Wetenschappelijk onderzoeker

Frank van Rijn

Wetenschappelijk onderzoeker Leefomgeving

Maarten van Schie

Onderzoeksmedewerker Ruimtelijke Processen & Modellering

Joost Tennekes

Wetenschappelijk onderzoeker

Karel van Velze

Ries van der Wouden

Senior wetenschappelijk onderzoeker