Publicaties

169 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer, kennisoverzicht

Veranderingen van de prijs van brandstof, vliegtickets en openbaar vervoer hebben effect op het mobiliteitsgedrag. Het personenvervoer per openbaar vervoer en per luchtvaart en de vraag naar brandstof blijken redelijk prijsgevoelig. Het goederenvervoer over de weg is eveneens...

Betrokkenheid PBL bij brede heroverweging

Op verzoek van de voorzitters van de heroverwegingscommissies was het PBL als externe deskundige betrokken bij de werkgroepen Energie en klimaat, Leefomgeving en natuur, en Mobiliteit en water. Samen met het Centraal Planbureau (CPB) en enkele andere kennisinstituten (ECN en...

Methoden om Nederlandse scheepvaartemissies te schatten

Een goede schatting van scheepvaartemissies is essentieel bij het in kaart brengen van de effecten door scheepvaart op luchtkwaliteit en gezondheid in havensteden en kustgebieden. In Nederland is scheepvaart een belangrijke emissiebron voor fijn stof. Dit rapport geeft een...

Dimmen geluidplafonds verkeerslawaai?

Om de geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt aan banden te leggen wil het Rijk vanaf 2011 geluidplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen instellen. Eén miljoen huizen moeten zo beter beschermd worden tegen verkeerslawaai. Vooruitlopend op de...

NO2-aandachtspunten snelwegen in 2010 en 2015 in Nederland

Deze studie werd uitgevoerd op verzoek van het Ministerie VROM om meer inzicht te krijgen in hardnekkige knelpunten bij rijkswegen. Hoewel de studie is uitgevoerd in 2003 zijn de resultaten nog steeds actueel. De studie is uitgevoerd met een hoog en een laag emissiescenario....

Pagina's